Zapomenutý fotbal

Virtuální historická kronika a archiv FC Slavia Karlovy Vary

Virtuální historická kronika a archiv klubů Karlovarského kraje

1928

Chceme-li psát historii Sportovního klubu Slavia Karlovy Vary, je třeba, abychom se aspoň krátce zmínili o poměrech Čechů v Karlových Varech v té době.

     V Karlových Varech bylo v době vzniku prvého českého sportovního klubu asi 1200 českých obyvatel. Většinu tvořili státní zaměstnanci, hlavně zaměstnanci úřadů, pošty a dráhy. Neměli však kromě části „vyvolených“ na růžích ustláno. Jejich sociální poměry nebyly také skvělé, zvláště když víme, jak drobní státní zaměstnanci byli buržoazní republikou odměňováni. V Karlových Varech jako ve světoznámém lázeňském městě nebylo nijak lacino. Je dále známo, že česká veřejnost se opět až na malé výjimky stranila všech lázeňských podniků. Po stránce sportovní nebylo pro české obyvatelstvo žádného zařízení. Ani česká mládež neměla možnost věnovat se sportu, který se všude jinde tolik pěstoval. Teprve v roce 1928 dochází ke změně, která jak dále z těchto řádek uvidíte, měla svůj význam.

     Zakladatelem SK Slavia Karlovy Vary je ing. Otto Klepetář, obětavý český pracovník v Karlových Varech. Sám o vzniku klubu vypráví:

“Když jsem v létě roku 1928 opouštěl po zápase v kopané hřiště KFK (význačný německý sportovní klub v Karlových Varech), přistoupilo ke mně několik mých mladých zaměstnanců (ing. Klepetář byl přednostou odboru pro udržování dráhy) a žádali mne, když znali můj zájem o kopanou, abych se jich ujal. Mají prý již pohromadě asi pět fotbalistů, a kdybych přijal do práce několik jejich známých z Kladenska, že by se brzy sestavila závodní jedenáctka a možná že brzy samostatný český sportovní klub. Uvažoval jsem o tomto přání a mohl jsem v přijetí zaměstnanců vyhovět, neboť mou povinností bylo, abych do zaměstnání přijímal český personál vzhledem k tomu, že Němci neznali úřední jazyk češtinu. Vyzval jsem tedy žadatele, že až budou mít pohromadě celé mužstvo (ovšem bez hřiště a vybavení), aby mne vyrozuměli, že se přijdu na ně podívat.

     To se také skutečně dost brzy stalo. Když jsem pak zjistil, že opravdu něco umí a že se mají k světu, svolal jsem informační schůzku zájemců a v ní jsem seznal, že bude k dispozici i dostatek schopných funkcionářů.“

     Výsledkem toho pak bylo, že ing. Klepetář svolal na 2. července 1928 do nádražní restaurace ustavující valnou hromadu, na níž bylo rozhodnuto o založení Sportovního klubu Slavia Karlovy Vary. Na této valné hromadě byl zvolen tento výbor: předseda ing. Klepetář, místopředseda František Kafka, jednatel Václav Zajíček, pokladník J. Fiala, členové výboru Melzer, Uhlík, Herejt, Hofmann, Čech, Vaněček, Rybář a Zatloukal.

     V té době bylo vyjednáno s KFK, že novému klubu propůjčí své hřiště k trénování. Později majitel tohoto hřiště dovolil, aby v rohu hřiště byla postavena malá bouda, která měla sloužit jako šatna. Zpočátku se vztahy mezi oběma kluby vyznačovaly pohodou, ale později, když bylo vidět, že se nový český klub i sportovně rozvíjí, se poměr mezi oběma kluby zhoršil, takže Slavia musela z nouze použít i pohostinství hřiště německého dělnického klubu v Rybářích.

     O prvých počátcích klubu ing. Klepetář uvádí:

„Český klub byl tedy v Karlových Varech založen. Snáze však bylo klub založit, než jej hospodářsky i když chudobně zajistit. Těžko je si dnes představit, co námahy a finančních obětí bylo třeba, aby se český klub v Karlových Varech udržel. Zde pomohla i obětavost hráčů samotných. Nelitovali i svých finančních obětí, aby klub byl vybaven potřebnými rekvizitami. Některým hráčům se však při tomto stavu nelíbilo, nelíbilo se i některým funkcionářům. Ale i tyto těžké začátky byly překonány. Přibývalo sportovních utkání, hrála se však jen přátelská utkání s okolními německými kluby. I když bylo mnoho obtíží, český klub se přece jen udržel. Zásluhu o to měli nejen hráči samotní, ale i někteří činovníci, hlavně trenér mužstva Uldrich. Později se ujal funkce sekretáře a jednatele Karel Voborský, který byl organizátorem celé administrativy klubu a vymahačem disciplíny mezi členstvem a závodníky. Ještě stojí za zmínku, že klub byl pojmenován po pražské Slavii, jejíž hráči byli ze začátku studenti z akademického gymnasia, gymnasia v Křemencově ulici a reálky z Ječné ulice. Já sám jsem „tajně“ hrával za reálku v Ječné ulici až do sedmé třídy jako brankář. Měl jsem tedy v dobré paměti svá studentská sportovní léta a dal jsem návrh, aby český klub v Karlových Varech byl pojmenován po pražské Slavii.“

     Je škoda, že se nezachovaly výsledky sportovních utkání. Víme jen, že zápasů nebylo mnoho.

 

Tento zápis z první ustavující valné hromady je doslovně přepsán bez jakýchkoliv úprav. Jeho ručně psaný originál vlastní ve své klubové sbírce FC Slavia Karlovy Vary

Zápis

Z valné hromady konané dne 2. července 1928 v místnostech nádražní restaurace I. třídy. Schůzi zahájil techn. vrch. rada ing. Klepetář v 20.35 hod. več. Uvítav přítomné zmínil se o prvé naší informační schůzce, kde se nás sešlo asi 30, kdo všecko za námi stojí, a provolává čest a slávu mládeži která se v tak hojném počtu zúčastnila schůze. Též hlásí přítomným, že již zajistil hřiště což jest pro fotbal nejhlavnější věcí u K.F.K, které nám klub zapůjčí a jak nám jde loálně vstříc. Na to žádá přítomné by jsi zvolili pro dnešní valnou hromadu předsedu.

Zvolen nejstarší člen vrchní oficiál Melzer. Pan Melzer poděkovav ujal se své funkce a přikročuje k programu. Jako bod první jsou volby. Pan předsedají Melzr se táže máme-li voliti lístky neb aklamací. Usneseno voliti aklamací.

Navrženi a zvoleni byli

Předsedou: tech. Vrchní rada p. ing. Otto Klepetář, K.Vary 83

Prvním místopředsedou: restauratér p. Frant. Kavka, K.Vary 83

Druhým místopředsedou: předn. pošt. úřadu p. Alois Nesvadba, Rybáře

Pokladníkem: p. Fiala Josef, K.Vary

Jednatelem: pošt. Tajemník p. Zajíček Vojtěch, Rybáře

Správce hřiště: vrchní oficiál p. Melzer Gustav, K.Vary

Zapisovatelem: žel.zřízenec p. Uhlík Josef, K.Vary

Společenským referentem:p. Herejt Rudolf

Do výboru:

p. Rybář Jaroslav pošta Dvory, p. Vaněček restauratér, p. Čech Josef žel. zřízenec, p. Zatloukal Frant.

Náhradnící:

p. Vyšín Ladislav, p. Šec Frant. a pan Pusar Boleslav

všichni zvolené funkce přijali.

Po zvolení funkcionářů ujal se svého místa p. ing. Klepetář Otto předn.odb. promluviv ku členstvu krásnou řeč, zejména jak se má každý uvědomělí čech na této horké půdě chovati a co jest jeho povinností.

Jméno klubu: usneseno by náš klub nosil jméno „S.K. Slavia“

Barvy: p. Zajíček navrhuje by se opatřili dresi červenobílé pruhované svetry a modré kalhoty. Pan Herit dává návrh by volba odznaků byla provedena a odhlasována ve schůzi výborové, návrh ten přijat.

Jednání o členství: Dle stanov které byli přečteny platí členstvo: člen zakládající 200 Kč a může je složiti ve 4 měs. splátkách, přispívající Kč 5 měs. a činní Kč 3 měs.

Zápisné: přípravné komité navrhlo Kč 2 což bylo přítomnými jednohlasně přijato

Volné návrhy:

Pan Zajíček dává návrh by do klubu byli vzati dorostenci. Pan předseda ing. Klepetář se k návrhu tomuto přiklání ale předem sám vyjedná můželi mládež v našem klubu působiti. Jisto je, že členem může býti každý kdo dovršil 16 roků ale hráti, representovati klub může až dovrší 18. rok. Pan předseda přislibuje, že věc tu vyřídí a bude tomu velice nakloněn by dorost jsme mohli v našem klubu založit.

Treining: v úterý a pátek kde nám bylo zdejším klubem K.F.K. propůjčeno hřiště.

Za příčinou ulehčení práce pokladníkovi dává p. Melzer návrh by byly zavedeny známky a výběrčí pro každý odbor.

Pan Hereit dává návrh by se zařídil veškerý sport o který bude zájem a co bude zajímati hlavně dorost.

Pan Zajíček Vojt. přečetl navržené stanovy S.K. Slavie K.Vary, které byly schváleny až na bod v pádu rozejití se klubu. Rozešel-li by se klub dá se jeho jmění do úschovy severozápadočeské župě v Mostě která by majetek ten u sebe podržela. Kdyby snad se neustanovil do 10. let nový klub který by se řídil dle stanov S.K. Slavie K.V. připadne majetek ten některé české instituci v Karl. Varech jako okresní péči o mládež nebo skautům.

Pan Seč uznav práci připravného komité děkuje mu jménem všech členů a provolává sláva. Pan předs. ing. Klepetář děkuje za uznání.

Pan Žák dává návrh když byly zvoleni všichni funkcionáři by byl zvolen též trenér, navržen byl prozatímně p. Čech, který funkci tu přijal.

Jelikož žádný další volný návrh podán nebyl děkuje p. předseda všem členům kteří se tak v hojném počtu dostavili a provolává Zdar.

Uhlík Josef

t.č. zapisovatel

Partneři a podporovatelé
COBA ENVI

Počet návštěv: 33693
Tento měsíc: 163 | Tento týden: 21 | Tento den: 4

© 2017 Jaroslav Hladík - Všechna práva vyhrazena zapomenutyfotbal@email.cz

Vytvořeno službou Sklub.cz

Vítám Vás

Chcete triko s krátkým rukávem?
Teplákovou soupravu?
Klubovou šálu, nebo hrníček?
Mrkni na FANSHOP FC Slavia Karlovy Vary

Navštívit Fanshop Náš fanshop
x